Śledź nas na:

Teologia moralna - Artykuły

  • liczba prac:

Obowiązki pozytywne i negatywne troski o życie

Zachowanie życia Zachowanie życia oznacza podtrzymywanie w życiu, które wymaga, że będą użyte wymagane środki dla jego kontynuacji. Bardzo jasne jest, że odnajdujemy obowiązek zachowania życia własnego, które opiera się mocno na prawie naturalnym, mianowicie, jako pierwsze przykazanie tego prawa opiera się na inklinacji naturalnej, w której człowiek uczestniczy z każdym bytem, aby zachować się z w nim.

Cielesne życie człowieka

Ciało ludzkie W ogólności, życie cielesne może oznaczać życie ziemskie człowieka, to jest jego mieszkanie w tym świecie, które zakończy się śmiercią. Sama śmierć może być różnie pojmowana, jak na przykład unicestwienie wszystkiego, które cechuje człowieka, bądź jako przejście na drugą stronę.

Kościół a świat

Kościół jest tajemnicą. Ta rzeczywistość, jeśli nie wyklucza aspektu instytucjonalności, która należy w sposób istotny do Kościoła, zwraca szczególną uwagę na korzenie boskie, a więc mistyczne „sakramentu Chrystusa", który jest tym dziedzictwem pozostawionym przez Jezusa. Należy, więc pokonać mentalność, według której Kościół należałoby rozważać pod względem kryteriów o naturze socjologicznej. Odkrycie na nowo mistyki Kościoła, prowadzi do odkrycia relacji, w sposób istotny, właśnie z historyczną rzeczywistością człowieka.

Opcja fundamentalna

Koncepcja opcji fundamentalnej pojawiła się w teol. Moralnej jako próba głębszego wyjaśnienia zależności między osobą a jej czynami.

Sumienie a Prawda

Prawda jako oświecająca rozum i kształtująca jego wolność jest właściwym korelatem sumienia.

Wolność a prawo

Świat otrzymał istnienie, sens i wartość - w akcie stworzenia. Urzeczywistniają się one w historii człowieka jako wolność. Obdarowanie wolnością zawiera w sobie ryzyko złego wyboru, czyli zniweczenia sensu. A te z kolei jest zniweczeniem stworzenia. Akt stworzenia musiał więc nadawać sens także możliwość jego utraty na skutek wolnego wyboru. I w tym znaczeniu odkupienie jest częścią stworzenia.

Moralność w środkach masowego przekazu

Nie można nie uznać decydującej ważności środków społecznego przekazu w konfiguracji aktualnej społeczności: uetycznienie społeczności jest uwarunkowane, w dużej mierze, wpływem pełnionym przez te narzędzia komunikacji społecznej.

Etyczny wymiar wychowania

Wychowanie jest ludzką rzeczywistością złożoną i szeroką: refleksja filozoficzna, socjologia, psychologia, pedagogika, polityka, ekonomia - obok innych mniej ważnych - są naukami, które uczestniczą w badaniu wychowania. Nie byłoby rzeczą możliwą, ani konieczną akcentowanie tutaj wszystkich perspektyw, które składają się na problem interdyscyplinarny wychowania: ani nie będziemy próbować streścić ich przedstawień i wyników. Ograniczymy nasze przedłożenie do aspektu etycznego problemu wychowania, bez niedoceniania innych aspektów.

Relacja między kulturą a wiarą chrześcijańską

Relacja między wiarą chrześcijańską a kulturą stanowi jeden z głównych problemów teologii fundamentalnej. Odsyłając do tego traktatu teologicznego i licząc się z celowością etyczną tych stron, redukuje tę część do dwóch grup o ogólnej perspektywie.