Śledź nas na:Opcja fundamentalna

Koncepcja opcji fundamentalnej pojawiła się w teol. Moralnej jako próba głębszego wyjaśnienia zależności między osobą a jej czynami.

 

 • KONCEPCJA OPCJI FUNDAMENTALNEJ NIE MOŻE BYĆ ZAWĘZONA JEDYNIE DO FUNDAMENTALNEJ INTENCJI, ALE POWINNA UWZGLĘDNIAĆ PRZEDMIOTOWĄ STRONĘ LUDZKICH CZYNÓW.

 • Nie można wydawać ocen moralnych bez uwzględnienia zgodności lub niezgodności świadomego wyboru określonego czynu z godnością i integralnym powołaniem osoby ludzkiej.

 • Człowiek poprzez każdy swój czyn mający istotne znaczenie życiowe, zmierza nie tylko do konkretnego celu ale równocześnie do Boga jako celu ostatecznego. Opcja fundamentalna ma charakter dynamiczny

 • Of. Jest fundamentem uprzedzającym późniejsze działaenie. To całościowe samorozumienie i radykalne samowyrażanie się osoby. Jednakże w 1-szym okresie pozostaje one puste i nie spełnione.

 • Szczególna rola tzw. Pradecyzji, uprzedzającego wyboru w życiu człowieka. Każda pojedyńcza decyzja, aby była w pełni zrozumiała i oceniona, ma być odniesiona do swojej niejako matrycy czyli pradecyzji, do swojego zasadniczego odniesienia życiowego. Podkreśla się w ten sposób że fundamentalne ukierunkowanie wolności ku dobru jako takiemu stanowi warunek i tworzy możliwość wyboru poszczególnych, konkretnych dóbr.

 • Wolność nie polega jedynie na wyborze takiego czy innego działania; dokonując wyboru człowiek decyduje zarazem o sobie samym, opowiada się swoim życiem za Dobrem lub przeciw niemu, za lub przeciw prawdzie, i ostatecznie za lub przeciw Bogu.

 • Bóg nie chce jedynie czynów zewn., natomiast w sercu jest niejako zapisana wartość centralna wedle słów ewang.: gdzie jest twój skarb tam będzie serce twoje

 • Wybór podstawowy to zawsze ostatecznie wiara która działa przez miłość

 • Of. Jawi się w perspektywie biblijnej jako najwyższy wybór zbawczy. Chodzi wówczas o odczytanie sensu własnego życia ale w odniesieniu do ostatecznego zbawienia które wyraża prawda o życiu z Bogiem i w Bogu

 • Of. Urzeczywistnia się zawsze poprzez swiadome i wolne decyzje

 • Ocenia moralna post. Człowieka nie zależy jedynie od of. Ale także od pojedynczych czynów rozważanych w ich szczegółowej podmiotowości

 • Of. Staje się wiec istotnym El. Interpretacji działania moralnego wówczas kiedy urzeczywistnia się ona w tym działaniu, a wiec w praktyce życia chrześcijańskiego, a nie zatrzymuje się na ogólnikowej intencjonalności

 • Ludzki czyn zależy od swego przedmiotu, tzn. od tego czy może on zostać skierowany ku bogu. Czyn jest zatem dobry jeśli jego przedmiot odpowiada dobru osoby przez to że uwzględnia dobra które są dla niej istotne z punktu widzenia moralnego

 • W OPCJI FUNDAMENTALNEJ, KTÓRA MA CHARAKTER CHRZEŚCIJAŃSKI, CZŁOWIEK OPOWIADA SIĘ ZA BOGIEM OSOBOWYM, DOKONUJE WYBORU, KTÓRY JEST ODPOWIEDZIĄ NA UPRZEDNIO ROZPOZNANĄ MIŁOŚĆ

 Zobacz także