Śledź nas na:Sumienie a Prawda

Prawda jako oświecająca rozum i kształtująca jego wolność jest właściwym korelatem sumienia.

 

 

 • Sumienie powinno być zwierciadłem prawa Bożego.

 • SW II: Sumienie to najtajniejszy ośrodek i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa. (KDK 16).

 • Nie ma władzy, któryby nie pochodziła od Boga. Kto wiec sprzeciwia się władzy - przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Władza jest narzędziem Boga prowadzącym ku dobremu.

 • Prawo - ordinatio - musi mieć oparcie w ludzkiej ratio, tzn. musi być ordinatio rationis.

 • Prawo sprawiedliwe - analogicznie jak prawo Boże - angażuje sumienie jawiące się w funkcji wolności i wewnętrznej dynamiki rozumu w odkrywaniu sensu, ducha i wartości zobowiązań moralnych.

 • To co nie jest zabronione, jest dozwolone. To co jest wątpliwe, nie obowiązuje. Domniemanie winno być zawsze po stronie wolności, której ścisłym obowiązkiem jest osądzanie, czy jakieś prawo w danym przypadku obowiązuje, czy też nie.

 • Sumieniu indywidualnemu przyznaje się prerogatywy najwyższej instancji osądu moralnego, która kategorycznie i nieomylnie decyduje o tym co jest dobre a co złe.

 • Źródłem Prawdy może być tylko Prawo podyktowane przez Bożą Mądrość, ostateczny i najwyższy gwarant prawdy.

 • Osąd sumienia jest osądem praktycznym konkretnej sytuacji, ale opartym na racjonalnym przeświadczeniu, że należy miłować i czynić dobro a unikać zła.

 • Ostatecznym kryterium Prawdy do której odnosi się sumienie w swoich osądach jest sam Bóg. Jego to głos przenika w najskrytsze wnętrze człowieka, poucza go o Prawdzie i jednocześnie przywołuje do posłuszeństwa.

 • Wymiarem moralnym prawdy jest bowiem dobro, którego atrybutem z kolei jest świętość, sprawiedliwość, miłość, wierność, miłosierdzie.

 • On sam, Jego Słowo, jego Prawo - jest Prawdą.

 • Pełna integracja duchowo-osobowa z Jezusem niesie dopiero wyzwolenie człowieka poprzez prawdę i czyni go wolnym w prawdzie

 • Warunek podstawowy przyjęcia Pana Jezusa i wejścia z nim w relacje przynoszącą tak znaczny owoc, to nawrócenie i wiara w Ewangelię

 • Duch który przenika głębokości Boże jest światłem dla sumienia człowieka i źródłem ładu moralnego

 • Bóg przemawia w Duchu Św. Do ludzkiego sumienia właśnie przez Kościół. ostatecznie więc człowiek staje się w takim stopniu podmiotem działania Ducha Św. I uczestnikiem prawdy, w jakim jest zintegrowany z Kościołem, który trzecia osoba Boska oświeca i uświęca

 • Kiedy Kościół naucza i zobowiązuje wiernych do przestrzegania głoszonej nauk, nie narusza wolności sumień. Wolność sumienia nie jest nigdy wolnością od prawdy, ale zawsze i wyłącznie w prawdzie. Kościół pragnie więc jedynie służyć sumieniu.

 • Człowiek winien postępować zgodnie ze swoim sumieniem, o ile jest ono prawdziwe lub niepokonalnie błędne. Szczęśliwy ten, kto w postanowieniach siebie samego nie potępia. Wszystko bowiem co czyni niezgodnie z przekonaniem jest grzechem.

 • Prawo naturalne zostało wypisane i wyryte w duszy wszystkich ludzi i każdego człowieka, nie jest to bowiem nic innego jak sam rozum, który nakazuje nam czynić dobro i zabrania grzeszyć.

 Zobacz także